Standardbetingelser

1. Anvendelsesområde

Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra SHOW IT, medmindre dette udtrykkeligt er fraveget ved anden aftale. Alle opgaver bekræftes skriftligt ved en formel samarbejdsaftale.

2. Betingelser vedrørende fotooptagelser

Modelkontrakter/modelaftaler. Med mindre andet aftales, så er det kundes ansvar at sørge for, at de nødvendige tilladelser er indgået med modeller/hovedpersoner/bipersoner der indgår på billederne. 
Rettigheder
. Kunden får alle rettigheder, der forekommer ingen begrænsninger i forhold til tid og geografi. Eneste begrænsning er overdragelse af materiale til tredje part.
Backup & Opbevaring. SHOW IT forpligter sig til at opbevare materiale i minimum 3 måneder. SHOW IT forpligtiger sig ikke til at notificere kunden omkring sletning efter 3 måneder.
Ændring. Hvis der skulle ske aflysning eller ændring i forbindelse med den aktuelle kampagne, vil betaling ske efter følgende takster:

 • På dagen: 100 % vederlag
 • Dagen før (inden for alm. åbningstid): 50% vederlag
 • 2 dage før: 25% vederlag
 • 4 dage før: 0% vederlag

3. Betingelser vedrørende videooptagelser

Modelkontrakter/modelaftaler. Med mindre andet aftales, så er det kundes ansvar at sørge for, at de nødvendige tilladelser er indgået med modeller/hovedpersoner/bipersoner der indgår i filmen.
Backup & opbevaring. SHOW IT forpligter sig til at opbevare materiale i minimum 3 måneder. SHOW IT forpligtiger sig ikke til at notificere kunden omkring sletning efter 3 måneder.
Ændring. Hvis der skulle ske aflysning eller ændring i forbindelse med den aktuelle kampagne, vil betaling ske efter følgende takster:

 • På dagen: 100 % vederlag
 • Dagen før (inden for alm. åbningstid): 50% vederlag
 • 2 dage før: 25% vederlag
 • 4 dage før: 0% vederlag

5. Ydelser og tidsplan

5.1 Leverandøransvar:

 • SHOW IT skal levere de ydelser, som fremgår af den tilsendte og godkendte brief, så denne stemmer overens med kundens forventninger.
 • Tidsplanen for levering fremgår af den tilsendte og godkendte brief. Såfremt der opstår tvivl om opgavens forudsætninger, formål eller gennemførelse, har SHOW IT pligt til at underrette kunden.

5.2 Kundeansvar:

 • Såfremt der opstår forsinkelse i forhold til tidsplanen, jf. brief, for hvilken kunden er ansvarlig, er SHOW IT berettiget til at kræve en tidsfristforlængelse for efterfølgende tidsfrister, som svarer til den opståede forsinkelse.

6. Beslutningskompetence

Da der er tale om et frivilligt samarbejde mellem Leverandøren og Kunden, kan ingen af parterne indgå aftale med tredjemand, som binder den anden part, medmindre dette konkret aftales. Samtlige beslutninger om samarbejdet skal træffes ved fuld enighed mellem parterne.

SHOW IT kan inddrage andre fotografer til særlige opgaver, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt for opgavens løsning.

SHOW IT er berettiget til at udføre rådgivningsydelser ved anvendelse af underleverandører.

7. Økonomi

Økonomien fremgår af samarbejdsaftalen eller den til enhver tid gældende prisliste. Priserne reguleres generelt pr. 1. Januar hvert år. Priserne er ekskl. Moms og angives uden indregning af de årlige satsændringer.

Betalingsbetingelser er som udgangspunkt netto 8 dage.

Ved manglende rettidig betaling pålægges der morarenter i henhold til rentelovens § 5, stk. 1.

8. Rettigheder

Kunden har fuld råderet over materiale udarbejdet af SHOW IT i forbindelse med opfyldelse af aftalen, såfremt fakturaen er betalt. Salg til tredje part er dog ikke tilladt.

SHOW IT har ophavsret og enhver anden rettighed til de værktøjer og den tilknyttede dokumentation, som SHOW IT anvender i forbindelse med udførelsen af ydelserne til kunden.

Endvidere tages der dog forbehold for rettigheder angående Facebook, SHOW ITs egne medier og platforme m.m.

9. Ændring

Ændringer eller tilføjelser til samarbejdsaftale skal ske skriftligt. Ændring eller tilføjelser kræver enighed blandt Parterne, og ændringerne eller tilføjelsen vedlægges nærværende aftale som tillæg, og dette tillæg underskrives af begge Parter.

10. Ændring i forbindelse med eksterne leverandører

10.1. Video og foto

Hvis der sker ændring i forbindelse med det aftalte tidspunkt for videooptagelse eller photoshoot, skal der erlægges vederlag i medfør af følgende tidsfrister:

 • På dagen: 100% vederlag
 • Dagen før (inden for alm. åbningstid): 50% vederlag
 • 2 dage før: 25% vederlag
 • 4 dage før: 0% vederlag (ændret så det stemmer overens med betingelser vedr. foto og 
video)

10.2. Eksterne Medier (køb, locations, regi, indkøb o. lign.)

Såfremt der er foretaget booking med kundens accept, kan der kun ske ændring, såfremt tilbagetrækning er mulig. Derved betales der omkostninger svarende til 10% af mediets pris. Såfremt tilbagetrækning ikke er mulig, betales den fulde pris.


10.3. Tryksager

For ændringer som skal foretages efter godkendelse, gælder følgende regler. Såfremt kunden burde have opdaget fejlen, ligger ansvaret og eventuelle ekstra omkostninger hos kunden.

11. Standsning eller ophør

Kunden kan udskyde eller standse en påbegyndt opgave. Leverandøren skal honoreres for allerede udført arbejde og kan endvidere kræve de udgifter dækket, som måtte opstå i forbindelse med udskydelsen.

12.Binding og opsigelse

Aftaler indgået mellem kunden og SHOW IT er bindende og uopsigelig for samarbejdet. Dette kan fraviges såfremt andet er aftalt, jf. samarbejdsaftalen.


13. Force Majeure

Såfremt Force Majeure forekommer, bortfalder ansvaret for opfyldelsen af en Parts forpligtelser, såfremt Parten ikke har kontrol over sådanne ekstraordinære omstændigheder eller med rimelighed kunne eller burde have forudset og ej heller burde eller kunne undgå eller overvinde disse.

Påberåbelse af Force Majeure skal ske skriftligt og uden ugrundet ophold, endvidere skal meddelelsen indeholde årsag, det forventede omfang og den forventede varighed af den manglende evne til at opfylde dennes forpligtelser.

14. Konkurs

Ved en Parts konkurs, kan den anden Part frit hæve aftalen i det omfang konkursloven ikke hindrer dette. Ved øvrig insolvens, hvor det viser sig at den ene Part ikke kan opfylde aftalen, kan den anden Part hæve aftalen.

15. Tvister

Tvister skal søges løst direkte mellem Parterne. Den Part, som ønsker forhandling, skal meddele dette skriftligt til den anden Part med angivelse af, hvori tvisten består.
I den situation, hvor en uoverensstemmelse ikke lader sig løse ved Parternes egen indsats, kan hver af Parterne begære mediation.
Hvis Parterne ej heller kan forlige tvisten ved mediation, kan hver Part begære sagen indbragt for voldgift.

16. Hemmeligholdelse

16.1. Tavshedspligt

En forudsætning for samarbejdet er, at Parterne frit kan udveksle informationer og ideer, hvilket sker under den klare forventning om, at dette sker i fortrolighed, og at den anden part ikke misbruger denne information til formål, som ligger uden for nærværende samarbejde.

Dette betyder at parterne, samt deres personale, underleverandører og rådgivere er underlagt en tavshedspligt hvad angår oplysninger om den anden parts forretningsforhold, forretningskoncepter, forretningsforbindelser og andre fortrolige forhold, som vil komme til kendskab ved aftalens opfyldelse.

16.2. Billeder/film til SoMe

Medmindre andet specifikt aftales med fotografen, vil SHOW IT tillade sig at bruge billeder i markedsføringsmæssig sammenhæng. Dvs. er der tale om produkter der ikke må afsløres eller der på anden måde skal hemmeligholdes, er det kundens ansvar at informere om dette.

16.3. Tredjemand

Det påhviler Parterne hver især at opbevare fortroligt materiale forsvarligt, således at uvedkommende tredjemand ikke kommer i besiddelse af materialet, ligesom det påhviler den enkelte Part at sikre, at de medarbejdere hos Parten og eventuelle tredjeparter, den pågældende Part skal indgå aftale med, og som levere ydelser til samarbejdet, bliver gjort bekendt med nærværende hemmeligholdelsesklausul og underlægges samme hemmeligholdelsesforpligtelser.

16.4. Ophør

Efter samarbejdets ophør er Parterne forpligtet til at returnere dokumenter mv., som måtte være udleveret til dem fra den anden Part. Hemmeligholdelsesforpligtelsen fortsætter under hele samarbejdsaftalens løbetid, men også i ubegrænset tid efter aftalens ophør. I øvrigt henledes Parternes opmærksomhed på Markedsføringslovens § 19.

16.5. Oplysningspligt

Hemmeligholdelsesklausulen viger for oplysningsforpligtelser, der måtte påhvile Parterne i henhold til fælles indgåede aftale med tredjemand, i forhold til offentlige myndigheder eller i forhold til ufravigelige lovbestemmelser, ved konfliktløsning mellem parterne eller såfremt der er givet en forudgående skriftlig tilladelse fra den beskyttede part.

16.6 Reference

Parterne har tilladelse til at anføre den anden part som reference. Dog kræver det forudgående tilladelse, såfremt den ene part ønsker at anvende den anden parts logo.